วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551


คุณค่า และประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน


.........1. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

....1.1 เรียนรู้ได้ดีขึ้นจากประสบการณ์ที่มีความหมายในรูปแบบต่างๆ

....1.2 เรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง

....1.3 เรียนรู้ได้ง่ายและเข้าใจได้ชัดเจน

....1.4 เรียนรู้ได้มากขึ้น

....1.5 เรียนรู้ได้ในเวลาที่จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น: