วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551


............2. ช่วยให้สามารถเอาชนะข้อจำกัดต่าง ๆ ในการเรียนรู้ ได้แก่

....2.1 ทำสิ่งนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

....2.2 ทำสิ่งซับซ้อนให้ง่ายขึ้น

....2.3 ทำสิ่งเคลื่อนไหวช้าให้เร็วขึ้น

....2.4 ทำสิ่งเคลื่อนไหวเร็วให้ช้าลง

....2.5 ทำสิ่งเล็กให้ใหญ่ขึ้น

....2.6 ทำสิ่งใหญ่ให้เล็กลง

....2.7 นำสิ่งที่อยู่ไกลมาศึกษาได้

....2.8 นำสิ่งที่เกิดในอดีตมาศึกษาได้ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้

....2.9 ช่วยให้จดจำได้นาน เกิดความประทับใจและมั่นใจในการเรียน

....2.10 ช่วยให้ผู้เรียนได้คิดและแก้ปัญหา

....2.11 ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล

ไม่มีความคิดเห็น: